SalgsBetingelser for kjøp av tjenester via yes unvrs

1. GENERELT

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for kjøp av tjenester og varer via YES UNVRS («YES«). For å bruke YES’ plattform og tjenester («Tjenester«), må du godta vilkårene som er satt av YES for plattformen nedenfor.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i kjøpers ufravikelige rettigheter i henhold til lov, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen for kjøp av tjenester via YES UNVRS består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser.

 

2. PARTENE

Selger er YES Chef AS, org. nr. 925 281 816, Hofftunet 15, 0377 Oslo, epost: post@yesunvrs.no, telefon: 919 08 790, og betegnes i det følgende som Selger/Selgeren.

Kjøper er den som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. PRIS

Den oppgitte prisen for tjenesten(e) er den totale prisen Kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Selger før kjøpet ikke har informert om, skal Kjøper ikke bære.

Ved kjøp av individuelle varer vil oftest en fraktpris tilkomme. Fraktpris opplyses senest i kassen før gjennomføring av kjøp.

 

4. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperen har sendt sin bestilling til Selgeren med de unntak som følger av siste avsnitt.

Når Selger har mottatt din bestilling, er bestillingen bindende med mindre det fremgår at du kan avbestille. Du vil få en melding som bekrefter bestillingen.

Avtalen er likevel ikke bindende for Selger hvis tjenesten ikke er tilgjengelig, eller dersom det har forekommet skrive- eller tastefeil på Selgers nettside. Kjøper vil få en melding dersom slike uforutsette forhold skulle oppstå.

 

5. BETALINGEN

Selgeren kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt Kjøper legger inn en bestilling.

Dersom Kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling via vår betalingspartner, kan selgeren eller betalingspartneren reservere kjøpesummen på kredittkortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tjenesten bestilles.

Vilkårene som gjelder for våre betalingspartnere gjelder i tillegg salgsbetingelsene for vår betalingsløsning Stripe. Stripes vilkår er tilgjengelig her: https://stripe.com/en-no/privacy

Dersom betalingsløsningen gir anledning til å betale med faktura, blir fakturaen til Kjøperen utstedt etter bestilling av tjenesten. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Selger har anledning til å foreta kredittsjekk ved kjøp. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. LEVERING

Tjenesten leveres til opplyst tidspunkt ved bestilling. Kjøperen er selv ansvarlig for at Tjenesten kan brukes som planlagt. Dersom kjøper er syk eller av annen grunn ikke får benyttet Tjenesten gir dette ikke adgang til å avbestille kjøpet eller krevet pengene tilbake.

 

7. KJØPERS FORPLIKTELSER VED BRUK AV YES

Lenker som tildeles for visning av materiale er ment for personlig bruk. Det er ikke tillatt å dele lenkene med andre eller videreselge denne.

Det er ikke tillatt å bruke Tjenesten til kommersielle formål, for eksempel ved å selge tilgang til Tjenesten, med mindre disse funksjonene tilbys av YES som en del av Tjenesten.

Det er ikke tillatt å innhente materiale på noen annen måte enn den som er tillatt ved bruk av Tjenesten. Dette betyr at nedlastning, kopiering, distribusjon og bruk av innholdsleverandørers materialer utenfor Tjenesten anses som uautorisert, med mindre eier av materialet aksepterer slik bruk.

Det er ikke tillatt å kopiere, reprodusere, distribuere, sende, vise, selge, lisensiere eller bruke andre innholdsleverandørers eller YES’ materiale uten skriftlig samtykke fra eieren av materialet.

 

8. LIVESTREAMING

En av Tjenestene som tilbys av YES er muligheten til å se liveopptredener (livestreaming) via plattformen.

Som seer må du ha en internettforbindelse og eget lokalt utstyr som tilfredsstiller kravene som til enhver tid er fastsatt. Hvis internett-tilkoblingen din ikke oppfyller disse kravene, kan du ikke forvente at opptredenen vises uten feil eller mangler. Hvis din internettforbindelse bidrar til at opptredenen ikke kan vises uten feil eller mangler, er du som bruker innforstått med at du av denne grunn ikke har noen rett til refusjon av vederlaget.

Du er oppmerksom på at YES ikke står for den tekniske løsningen som benyttes av de som leverer liveopptredenen og at de kan benytte seg av forskjellige plattformer. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i hvilke krav som gjelder for den enkelte plattform og at du har teknisk utstyr som kan benytte seg av den relevante plattformen. Det anbefales på det sterkeste at du i god tid før liveopptredenen skal begynne har testet at du har installert alle programmer eller apper som er nødvendige for å benytte den tekniske plattformen som innholdet leveres på. YES tilbyr ikke teknisk kundestøtte og du har ikke rett til å heve kjøpet eller få pengene igjen dersom du ikke klarer å få tilgang til innholdet og dette skyldes forhold på din side.

Kjøpet er bindende og du har ikke anledning til å avbestille eller få pengene igjen dersom du av likevel ikke har anledning til å delta uavhengig av årsak.

 

9. MATERIALET

YES tar ikke ansvar for materialet som publiseres. YES’ plattform og dens tjenester gjennomgås retroaktivt. Dette betyr at YES ikke på forhånd gjennomgår materiale som publiseres på plattformen. Følgelig kan YES ikke garantere at det opplastede materialet er lovlig eller at det ikke krenker en tredjeparts rettigheter. Dersom du ved anvendelsen av Tjenesten oppdager noe publisert materiale som bryter disse Vilkårene eller gjeldende lov, skal du varsle YES om dette. Ved slik varsel vil YES undersøke om det er grunn til å fjerne materialet og eventuelt utestenge brukeren.

 

10. ENDRINGER OG OPPHØR AV TJENESTEN

YES jobber kontinuerlig med å oppdatere Tjenesten for å skape en optimal brukeropplevelse. Du forstår og samtykker til at Tjenesten vil endres over tid, uten forhåndsvarsel. YES kan også, midlertidig eller permanent og uten forhåndsvarsel, slutte å levere Tjenesten og dermed avslutte brukerkontoen din.

Dersom du opptrer i strid med noen av Vilkårene, har YES rett til å si opp avtalen med deg og avslutte din tilgang til Tjenesten. Videre har YES rett til å si opp avtalen dersom juridiske forhold gjør det ulovlig for YES å tilby Tjenesten, eller dersom Tjenesten ikke lenger er kommersielt gjennomførbar.

Som bruker har du rett til når som helst å si opp avtalen med YES ved å sende en melding til YES eller be om at brukerkontoen din blir slettet.

 

11. ANSVARSBETINGELSER

YES er ikke ansvarlig for indirekte skader som oppstår i forbindelse med kjøpers bruk av Tjenesten, for eksempel tapt fortjeneste, tap av inntekt, tap av goodwill, tap av data eller lignende skade eller tap.

YES er ikke ansvarlig for feil eller mangler i Tjenesten som er utenfor YES’ kontroll. YES er heller ikke ansvarlig for materialer som går tapt, fjernes eller ødelegges innenfor rammen av Tjenesten.

Tjenesten kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av YES. YES tar ikke noe ansvar for innholdet på slike nettsteder. YES er heller ikke ansvarlig for tap eller skade du kan lide som følge av innholdet på slike eksterne nettsteder eller andre kilder.

For øvrig fraskriver YES seg alt ansvar så langt det er anledning til det etter gjeldende norsk lov.

 

12. REKLAMASJON

Dersom kjøper mener at det foreligger mangler ved leveringen av Tjenesten plikter kjøper så raskt som mulig og senest innen 14 dager å reklamere til YES. Kjøper er gjort kjent med at YES normalt betaler sine leverandører 14 dager etter Tjenesten og at YES derfor er helt avhengig av å motta reklamasjoner innen 14 dagers fristen.

 

13. ANGRERETT

Tjenestene som selges av YES er normalt ikke gjenstand for angrerett.

Dersom Tjenesten unntaksvis er gjenstand for angrerett etter angrerettloven kan Kjøperen angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angreretten kan uansett ikke benyttes etter strømmingen er påbegynt.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe dagen etter avtalen er inngått.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Selger ikke opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

I noen tilfeller tilbyr YES individuelle salg av varer. Ved varesalgskjøp har du rett til å heve kjøpet innen 14 dager ved kjøp via internett, jfr. lov om angrefrist. Vi anbefaler at du alltid dobbeltsjekker ordreinnholdet før du bekrefter bestillingen.

 

14. PERSONOPPLYSNINGER

Selger er behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

 

15. KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til Selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Sist oppdatert 09.04.2020

 

JEG HAR LEST OG BEKREFTER AT JEG HAR FORSTÅTT RETNINGSLINJENE

Denne siden benytter cookies for å sikre at du får den beste opplevelsen av hos oss. Ved å benytte siden videre samtykker du til dette.

X
X